Porezi i doprinosi za paušalce i dohodaše

Nakon registracije obrta, u roku od 8 dana od zaprimanja Rješenja o upisu obrta, Poreznoj upravi potrebno je podnijeti Prijavu u registar poreznih obveznika (RPO) te odabrati oblik oporezivanja.

     

      💡 Obrtnici obveznici poreza na DOHODAK mogu utvrđivati dohodak na 2 načina:

         → Razlikom između primitaka i izdataka iz poslovnih knjiga (obrtnici “dohodaši”)

         → U paušalnoj svoti (tzv. paušalni obrtnici)

 


💡 Obrtnici obveznici poreza na DOHODAK mogu utvrđivati dohodak na 2 načina:

 → Razlikom između primitaka i izdataka iz poslovnih knjiga (obrtnici “dohodaši”)

  → U paušalnoj svoti (tzv. paušalni obrtnici)

 
Svi obrtnici obveznici poreza na dohodak (paušalci i dohodaši) porez plaćaju po određenoj poreznoj stopi na utvrđeni dohodak.                          
 POREZ  =  DOHODAK * POREZNA STOPA %

Kako dohodaši plaćaju porez?

Dohodak

Obrtnicima „dohodašima“ dohodak se utvrđuje kao razlika između primitaka i izdataka na osnovi podataka iz poslovnih knjiga.


Osnovica poreza na dohodak:

+ razlika između primitaka i izdataka

– preneseni gubitak iz prethodnih poreznih razdoblja (može se prenositi i umanjivati poreznu osnovicu do 5 godina)

– osobni odbitak (osnovni osobni odbitak + odbitak za djecu i uzdržavane članove)


Porezna stopa

Stopa poreza na dohodak:

  • 20% ukoliko su primici do 360.000 kn godišnje (do 30.000 kn mjesečno)
  • 30% ukoliko su primici iznad 360.000 kn  godišnje  (iznad 30.000 kn mjesečno)

Na porez na dohodak obrtnik plaća i prirez, čija stopa ovisi o mjestu prebivališta. 

 

Obrtnik dohodaš porez na dohodak plaća tek po podnošenju porezne prijave. U prvoj godini obavljanja djelatnosti nema obvezu plaćanja poreza na dohodak.

Kako paušalci plaćaju porez?

Dohodak

Obrtnicima „paušalcima“ dohodak se utvrđuje u paušalnom iznosu, prema poreznom razredu koji je predviđen kod prve prijave ili utvrđen poreznim rješenjem na temelju prethodne godine.

 

Tako utvrđeni dohodak predstavlja osnovicu za obračun poreza na dohodak.

 

Porezna stopa

Stopa poreza na paušalno utvrđeni dohodak iznosi 10%. 

 

 Kao što možete zaključiti, iznos poreza koji će platiti paušalac u odnosu na dohodaša znatno je niži. 

Naime, paušalni obrtnici nemaju obvezu vođenja poslovnih knjiga kao ni izdataka, već samo bilježe poslovne primitke (vođenjem Knjige prometa, obrazac KPR).

Stoga se im porezna osnovica ne utvrđuje kao razlika između primitaka i izdataka, već isključivo prema poreznom razredu.


Nakon otvaranja obrta i prije slanja RPO obrasca, paušalac procjenjuje primitke koje planira ostvariti u prvoj godini poslovanja i prema tome se svrstava u jedan od poreznih razreda.


Kako paušalac ne bilježi poslovne izdatke, država mu u startu priznaje 85% od primitaka kao prihvatljivi izdatak – ali ne 85% od stvarnih primitaka, već od gornje granice pripadajućeg poreznog razreda.


Što to znači?


Paušalac je procijenio da će u prvoj godini imati cca 60.000 kn primitaka.

Porezna ga svrstava u prvi porezni razred od 0 do 85.000 kn.


Njegova porezna osnovica tada iznosi 12.750,00 kuna što je razlika između gornje granice (85.000 kn) i porezno priznatih izdataka u visini 85%.


85.000 kn – (85.000 kn * 0,85) = 12.750 kn


Paušalčev dohodak tako iznosi 12.750 kn i predstavlja osnovicu za obračun poreza.


Godišnji porez u konkretnom slučaju iznositi će:

12.750 kn * 10%=  1.275 kn


Na porez na dohodak obrtnik plaća i prirez, čija stopa ovisi o mjestu stanovanja (osnovica za izračun prireza je utvrđeni porez).


1.275 kn (porez) * 15%* = 191,25 kn

*stopa prireza 15% za Split


Porez i prirez plaćaju se kroz predujmove, tromjesečno, a dospijevaju  posljednjeg dana svakog kvartala (31.03., 30.06., 30.09. i 31.12.).

Paušalni obrtnik iz navedenog primjera godišnje će plaćati 1.466,25 kn poreza i prireza, kroz kvartalne predujmove. 


Predaja porezne prijave / izvješća Poreznoj upravi

Obrtnik dohodaš dužan je podnijeti Poreznoj upravi godišnju poreznu prijavu (obrazac DOH) i ukoliko je potrebno obrazac ZPP-DOH (zbog priznavanja osobnog odbitka za djecu, uzdržavane članove ili invalidnost).


Godišnja porezna prijava podnosi se do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.


Informativni kalkulator razlike (povrata / uplate) godišnjeg poreza na dohodak dostupan je na stranicama Porezne uprave. 


 Paušalac je dužan podnijeti Poreznoj upravi PO-SD izvješće najkasnije 15 dana od dana isteka godine za koju se izvješće podnosi.
 

Na temelju visine primitaka iskazanim u PO-SD izvješću, Porezna obavlja provjeru je li obrtnik ostvario veće ili manje primitke od onih koji su predviđeni (nakon prve godine poslovanja)  ili utvrđeni prethodnim poreznim rješenjem.


Ukoliko su primici po PO-SD obrascu bili veći nego promet po kojemu ste plaćali predujmove poreza na dohodak – potrebno je platiti razliku poreza i prireza. Ako su bili manji, možete zatražiti povrat ili preplatu koristiti za plaćanje novih predujmova poreza.Doprinosi paušalnih obrtnika

Osim nižih poreza i jednostavnijeg vođenja poslovanja, paušalni sustav oporezivanja obrtnicima je posebno zanimljiv zbog dosta nižih doprinosa u odnosu na obrt koji dohodak utvrđuje iz poslovnih knjiga.

 

Osnovica

Obrtnik koji dohodak utvrđuje u paušalnoj svoti, osnovica za obračun doprinosa jednaka je umnošku svote prosječne plaće i koeficijenta 0,4.

 

Prosječna plaća, prema odredbi članka 7. točka 39. Zakona o doprinosima i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2020. iznosi 9.181,00 kuna.

 

Stoga je osnovica za utvrđivanje doprinosa za 2021. godinu:

9.181 kn * 0,4 = 3.672,40 kn

 

Doprinosi

Na osnovicu plaća se 20% doprinosa za mirovinsko osiguranje i 16,50% doprinosa za  zdravstveno osiguranje.

 

3.672,40 kn * 0,20 = 734,48 kn

3.672,40 kn * 0,165 = 605,95 kn

UKUPNO:   1.340,43 kn (mjesečno)

 

Ukupni mjesečni doprinosi za paušalnog obrtnika u 2021. iznose ukupno 1.340,43 kn.

Paušalac nije obvezan slati JOPPD obrazac za isplatu doprinosa. Ukoliko zapošljava drugog djelatnika, tada je potrebno samo za djelatnika podnositi JOPPD obrazac sukladno odredbama za podnošenje JOPPD obrasca (do 15og u mjesecu. 

Ukoliko je obrtnik paušalac istovremeno osiguran po nekoj drugoj osnovi tj. u radnom je odnosu kod drugog poslodavca, on je obveznik doprinosa po osnovi druge djelatnosti.

U tom slučaju, osnovica za obračun doprinosa  jednaka je poreznoj osnovici.

Mirovinsko osiguranje plaća se po stopi od 10%, a doprinos za zdravstveno po stopi od 7,5% godišnje.


Tablica prikazuje godišnju obvezu doprinosa paušalca po osnovi druge djelatnosti:

Ako je razdoblje obavljanja druge djelatnosti kraće od ukupnog razdoblja obavljanja djelatnosti u toj godini, iznos godišnje osnovice razmjeran je broju mjeseci u kojima je obveznik doprinosa obavljao drugu djelatnost u odnosu na broj mjeseci obavljanja djelatnosti u toj godini.


Doprinosi se plaćaju do 15. u mjesecu za prethodni mjesec po rješenju koje izdaje Porezna uprava.

Doprinosi obrtnika dohodaša

Obrtniku koji dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, osnovica za obračun doprinosa jednaka je umnošku svote prosječne plaće i koeficijenta 0,65.

 

9.181 kn * 0,65 = 5.967,65 kn

 

Na osnovicu plaća se 20% doprinosa za mirovinsko osiguranje i 16,50% doprinosa za  zdravstveno osiguranje.

 

5.967,65 kn * 0,20 = 1.193,53 kn

5.967,65 kn * 0,165 = 984,66 kn

UKUPNO:   2.178,19 kn (mjesečno)

 

Važno je znati da obrtnici dohodaši, za razliku od paušalaca, imaju zakonsku mjesečnu obvezu slanja JOPPD obrazaca do 15og u mjesecu.  

Ukoliko je obrtnik dohodaš istovremeno u radnom odnosu kod drugog poslodavca, dužan je plaćati doprinose po osnovi druge djelatnosti, a najviša godišnja osnovica za 2021. godinu iznosi 71.611,80 kn (5.967,65 *12 mj).

Tablica prikazuje usporedbu mjesečnih doprinosa koje plaćaju obrtnici paušalci i obrtnici dohodaši:

 

Zaduženje i podatke za uplatu poreza i doprinosa možete jednostavno vidjeti na PKK kartici preko platforme e-porezna.

 

Zgodno je skinuti i aplikaciju za mobilne uređaje mporezna, gdje ćete na početnoj stranici nakon logiranja odmah vidjeti postoje li kakva zaduženja na vašoj PKK kartici.

 

 
Sretno!
 

Ukoliko ste u tekstu uočili neku pogrešku, netočnu informaciju ili smatrate da bi trebalo nešto dadati, slobodno me kontaktirajte na tea@deskbite.eu.

 

 

 

Ako vam je ovaj članak bio koristan, podijelite ga: 
Facebook
LinkedIn

Odgovori