Poticaji za samozapošljavanje 2022.

Tko može ostvariti pravo na poticaje za samozapošljavanje u 2022. godini?

Sve nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a, a  koje planiraju registrirati poslovni subjekt. Dovoljno je na Zavodu biti prijavljen minimalno jedan dan, nakon čega je već moguće aplicirati za potporu. Podnositelj zahtjeva mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva.


Tko ne može ostvariti pravo na poticaje?

 • Osobe koje su već jednom koristile potporu za samozapošljavanje
 • Osobe koje imaju ovrhu po privatnim računima, a otvaraju obrt ili slobodnu profesiju. U slučaju otvaranja trgovačkog društva, ovrha ne smije iznositi više od 20% tražene potpore
 • Osobe koje su u zadnjih 12 mjeseci bile zaposlene u poslovnom subjektu koji žele preuzeti uz potporu
 • Osobe čiji je prethodni poslovni subjekt zatvoren ili su prestali biti vlasnici istog unazad 12 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva
 • Osobe kojima je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom
 • Osobe koje od člana obitelji namjeravaju preuzeti poslovni subjekt ili postojeće poslovanje kroz novi poslovni subjekt
 
 

Prihvatljive djelatnosti i visine potpora

Iznos potpore za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, prema NKD 2007.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika:

 

Skupina – do 120.000,00 kn 

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

 • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

Skupina – do 80.000,00 kn 

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) Prijevoz i skladištenje
 • Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (J) Informacije i komunikacije
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • (P) Obrazovanje
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

 

Link na NKD pretraživač

 

Koji su prihvatljivi troškovi potpore za samozapošljavanje?

 

Potpora se sastoji od 2 dijela – fiksnog i varijabilnog.

 

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od:

 • 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem
 • 55.000 kn za registraciju ostalih organizacijskih oblika poslovnih subjekata (dohodovni obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova), bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana. Ovaj dio potpore predviđen je za pokrivanje inicijalnih troškova poput registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično). Navedeni dio nije potrebno pravdati.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 5 kategorija:

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti do 30% varijabilnog iznosa potpore (samo: C prerađivačka industrija)
 • kupnja franšiza
 • Prihvatljiv trošak je i PDV iskazan na računima, a za koji se ne može tražiti povrat prema propisima o PDV-u.

Sve ostale vrste troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.

Novost u odnosu na prošlu godinu: naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

 

Navedeni prihvatljivi troškovi moraju:

 • biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu
 • odgovarati realnim tržišnim cijenama
 • biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata kojima se dokazuju navedeni troškovi

 

 
Koje su obveze korisnika potpore za samozapošljavanje?

 

 • 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora.
 • Namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja sukladno odobrenom troškovniku dostavljenom uz poslovni plan. Isto se dokazuje dostavom dokaza o utrošku varijabilnog iznosa potpore u roku od 30 dana od isteka prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja.
 • Ostvariti ukupni promet, odnosno prihod od obavljanja registriranih djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave samozaposlenog u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore. Isto se dokazuje službenim i zakonom propisanim financijskim izvješćima, u obliku i sadržaju, koji se dostavljaju FINA-i ili Poreznoj upravi.
 • U roku od 30 dana od datuma nabave opreme, o svom trošku označiti sufinanciranu opremu putem informativne plastične ploče ili samoljepljive plastificirane naljepnice. Sva vozila i sufinancirana oprema (uključujući i prijenosnu elektroničku opremu) vrijednosti od 10.000 kn (s uključenim PDV-om) i više trebaju biti propisno označena. Izgled ploče ili naljepnice mora sadržavati bijelu podlogu na kojoj se nalazi logo Zavoda i logo s oznakama Europske unije (dostupni na web adresi: http://www.mjere.hr) s natpisom „Sufinancira Europska unija“. Informativna ploča ili naljepnica mora biti na predmetu sufinanciranja najmanje do kraja sufinanciranog razdoblja.
 

 

Ocjenjivanje zahtjeva

 

Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja temeljem objektivnih kriterija kojima su pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva postavljen na 65 bodova.

1. Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova

Maksimalan broj bodova dodjeljuje se ukoliko je osoba radila više od dvije godine u djelatnosti u kojoj se planira samozaposliti.

2. Popunjenost poslovnog plana sa priloženim ponudama/predračunima uz troškovnik – najviše 15 bodova

Ova točka je ključna za uspjeh. Poslovni plan mora biti detaljno razrađen, a poslovna ideja prikazana na jasan i razumljiv način. Mora pokazivati razumijevanje poduzetnika o funkcioniranju njegovog budućeg poslovnog subjekta na tržištu. Uz to, poslovni plan potrebno je popuniti ponudama/predračunima/pismima namjere.

3. Procjena prihoda i troškova – najviše 15 bodova

Uz jasno predstavljenu poslovnu ideju, iznimno je važno na realan način procijeniti buduće prihode i troškove poslovanja. Prihode koje ćete iskazati potrebno je raščlaniti prema skupinama proizvoda/usluga, obrazložiti način formiranja cijena vaših proizvoda/usluga i detaljno pojasniti na temelju čega očekujete prodaju procijenjenih količina.

4. Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 10 bodova

Maksimalan broj bodova dodjeljuje se ukoliko osoba ima obrazovanje i/ili dodatne edukacije iz područja u kojem se planira samozaposliti

5. Dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost) – najviše 10 bodova

Pod „održivosti“ se smatra da je poslovni plan dobro razrađen te da podnositelj zahtjeva kao budući poduzetnik ima jasnu viziju razvoja poslovanja. „Konkurentnost“ se odnosi na dobro razrađen dio poslovnog plana koji se tiče procjene omjer kvalitete i cijene nekog proizvoda/usluge te načina na koji će se podnositelj zahtjeva kao budući poduzetnik predstaviti tržištu. Ocjene za ove elemente daju se na temelju sveobuhvatne procjene savjetnika s obzirom na kvalitetu poslovnog plana i osobina nezaposlene osobe – podnositelja zahtjeva kao budućeg poduzetnika.

6. Pripremne radionice/savjetovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – najviše 10 bodova

7. Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva – najviše 10 bodova

8. Prvo poduzetničko iskustvo – najviše 5 bodova

9. Inovativnost projekta – najviše 5 bodova

10. Ulaganje u nedostajuće djelatnosti – najviše 5 bodova

 

Kada se poslovni plan radi za poduzeće u osnivanju, temelji na vrlo detaljnim analizama tržišta i oslanja se na dokazivanje održivosti poslovne ideje te na sposobnostima samog poduzetnika.

Prilikom izrade Poslovnog plana za samozapošljavanje, veoma je važno poslovnu ideju predstaviti na smislen i strukturiran način, detaljno prikazujući sve prednosti i potencijalne rizike poslovnog pothvata. Čitatelj koji odlučuje o sufinanciranju vaše poslovne ideje mora steći dojam da je budući poduzetnik ima jasnu viziju razvoja svog poslovanja.

 

Iako vi najbolje poznajete svoj posao, može vam nedostajati objektivnosti pa se stoga veliki broj novih poduzetnika odluči angažirati stručnjaka koji će poslovnu ideju predstaviti na način koji sadržajno i metodološki odgovara zahtjevima poslovnog plana. 

 

Javite mi se za konzultacije i uspješno pokrenite svoju poduzetničku priču!

 

 

Facebook
LinkedIn

Odgovori