Poticaji za samozapošljavanje 2023.

HZZ i u 2023. godini nastavlja s aktivnom politikom zapošljavanja – a jedna od mjera je potpora za samozapošljavanje koja ove godine iznosi maksimalno 27.000,00 EUR.

Maksimalni iznos potpore moguće je ostvariti  korištenjem dodatnih 5.000,00 EUR dodatnih sredstava za ulaganje u digitalna/zelena radna mjesta te 7.000,00 EUR kroz mjeru Biram Hrvatsku. Maksimalan iznos bez korištenja dodatnih sredstava iznosi 15.000,00 EUR.

 

 NOVOSTI U ODNOSU NA 2022:

 • za potpore za samozapošljavanje ove godine moguće je aplicirati do 30.09.2023
 • tri umjesto dosadašnje dvije skupine djelatnosti za koje se može dobiti potpora (smanjeni maksimalni iznosi potpore)
 • PDV više nije prihvatljiv trošak, čak ni za poduzeća kojima PDV nije povrativ (nisu u sustavu PDV-a)
 • Osobe koje imaju ovrhu po privatnim računima ne mogu ostvariti potporu  
 • Ukinuta je mjera proširenja poslovanja
 • Osobe koje su imale poslovni subjekt unazad 24 mjeseca ne mogu ostvariti potporu
 

Tko može ostvariti pravo na poticaje za samozapošljavanje u 2023. godini?

Sve nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a, a  koje planiraju registrirati poslovni subjekt. Dovoljno je na Zavodu biti prijavljen minimalno jedan dan, nakon čega je već moguće aplicirati za potporu. Podnositelj zahtjeva mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva.

 

Tko ne može ostvariti pravo na poticaje?

 • Osobe koje su već jednom koristile potporu za samozapošljavanje
 • Osobe koje imaju ovrhu po privatnim računima
 • Osobe čiji je prethodni poslovni subjekt zatvoren ili su prestali biti vlasnici istog unazad 24 mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva
 • Osobe kojima je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom
 • Osobe koje od člana obitelji namjeravaju preuzeti poslovni subjekt ili postojeće poslovanje kroz novi poslovni subjekt

Prihvatljive djelatnosti i visine potpora

Iznos potpore za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, prema NKD 2007.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika:

 

1.Skupina – do 15.000,00€

-Prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)

-Građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

 

2.Skupina – do 10.000,00€

-Prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)

–Informacije i komunikacije

 

 

3.Skupina – do 7.000,00€

-Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

-Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

-Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

-Prijevoz i skladištenje

-Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

-Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

-Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

-Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

-Obrazovanje

-Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

-Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

 

 

Link na:  NKD pretraživač

 

 

Koji su prihvatljivi troškovi potpore za samozapošljavanje?

 

Potpora se sastoji od 2 dijela – fiksnog i varijabilnog.

 

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000,00 EUR.

 

Ovaj dio potpore predviđen je za pokrivanje inicijalnih troškova poput registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično). Navedeni dio nije potrebno pravdati.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 5 kategorija:

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)
 • kupnja franšiza

Sve ostale vrste troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore. Naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

 

Navedeni prihvatljivi troškovi moraju:

 • biti nužni za izvođenje aktivnosti navedenih u poslovnom planu
 • odgovarati realnim tržišnim cijenama
 • biti evidentirani na računu poslovnih subjekta u poreznoj ili računovodstvenoj dokumentaciji, s originalima dokumenata kojima se dokazuju navedeni troškovi

Koje su obveze korisnika potpore za samozapošljavanje?

 • 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora.
 • Namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prve godine ugovornog razdoblja u skladu s troškovnikom.
 • Ostvariti ukupni promet od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore.
 • Najkasnije do zadnjeg dana prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja dostaviti i potvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
 • Po isteku ugovornog razdoblja, a najkasnije 30 dana od isteka, dostaviti drugu potvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
 • Svaki trošak treba biti potkrijepljen određenim dokazom u obliku dokumenata kao što su računi i izvodi, fotodokumentacija, potvrde i sl. stoga je važno da poduzetnici vode urednu evidenciju poslovanja.
 • Način dokazivanja ostvarenog prometa ovisi o tome je li poduzetnik obveznik poreza na dohodak ili dobit te o načinu plaćanja, a vrši se predajom određenih knjigovodstvenih obrazaca. 

Koje su dužnosti korisnika potpore u slučaju nepoštivanja navedenih obveza?

 • Od ukupno isplaćenog varijabilnog dijela potpore, vratiti onaj dio sredstava za koja nisu dostavljeni dokazi o namjenskom utrošku iznosa potpore prema odobrenom troškovniku ili dokazi nisu prihvatljivi, odnosno nastali su ili su plaćeni izvan propisanog roka, uvećano za zakonsku zateznu kamatu.
 • U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti poslovnog subjekta i odjave korisnika potpore kao zaposlenog iz HZMO baze s osnove radnog odnosa prije isteka 24-mjesečnog razdoblja ili prijave korisnika potpore kao zaposlenog na nepuno radno vrijeme, korisnik potpore vraća isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu na sljedeći način:
 • ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u prvom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupno isplaćeni iznos potpore,
 • ukoliko je kršenje navedenih obveza nastalo u drugom 12-mjesečnom razdoblju, vraća ukupni iznos varijabilnog dijela potpore i 50% fiksnog iznosa isplaćene potpore.

 Udruživanje korisnika potpore za samozapošljavanje u 2023. godini udruživanje korisnika više nije prihvatljivo.

 

 

Potpore za samozapošljavanje – zeleno/digitalno

 

1.Skupina – do 20.000,00 EUR:

-Prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)

-Građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

 

2.Skupina – do 15.000,00 EUR:

-Prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)

-Informacije i komunikacije

 3.Skupina – do 10.000,00 EUR:

-Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

-Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

-Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

-Prijevoz i skladištenje

-Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

-Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

-Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

-Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

-Obrazovanje

-Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

-Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

 

 

Napomena: Poslodavac je dužan 3.000,00 EUR od ukupnog iznosa potpore utrošiti na aktivnosti koje doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje u poslovnom planu, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom.

 

 

Biram Hrvatsku – preseljenje unutar Hrvatske i povratak u Hrvatsku

 

Cilj mjere je snažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije (dalje u tekstu: EGP).

Uz otvaranje novih poslovnih subjekata, čiji su nositelji stekli relevantno radno iskustvo koje predstavlja dodanu vrijednost za hrvatsko gospodarstvo, mjera bi imala demografski učinak, s obzirom na to da se radi o unutarnjoj migraciji i povratku osoba iz vanjske migracije država EGP.

 

 

Koje je trajanje mjere?

24 mjeseca.

 

Koje su ciljane skupine?

Hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz država EGP-a i ostalih navedenih država neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u državama EGP-a i ostalim navedenim državama ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih i samozapošljavaju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje u 2023. godini.

Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2023. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17).

 

 

Koja je visina subvencije?

Za osobe iz 1. ciljane skupine: 7.000,00 EUR.

Za osobe iz 2. ciljane skupine: 3.500,00 EUR.

 

 

Koje su obveze korisnika?

­Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 1. obvezni su izvršiti promjenu prebivališta nakon 01.01.2022., a do podnošenja zahtjeva za potpori male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o prebivalištu.

-Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 1. sa prijavljenim boravištem u državama EGP-a i ostalim navedenim državama obvezni su izvršiti odjavu boravišta u državama EGP-a i ostalim navedenim državama nakon 01.01.2022., a do podnošenja zahtjeva za potporu male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o odjavi boravišta.

-Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 1. obvezni su dostaviti PD U1 obrazac ili Izjavu, ugovor o radu i ostale dokaze iz kojih se može utvrditi da osoba ima 12 mjeseci radnog iskustva ili da je bila uključena u redovno obrazovanje u državama EGP-a i ostalim navedenim državama.

­Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 2. obvezni su izvršiti promjenu prebivališta nakon 01.01.2022., a najkasnije u roku od 30 dana od potpisa ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o prebivalištu.

-Sklopiti ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja u 2022. godini i biti u statusu osiguranika u sustavu mirovinskog osiguranja u punom radnom vremenu, u poslovnom subjektu u kojem se samozapošljava u najkraćem trajanju od 24 mjeseca.

-U slučaju raskida ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja prije isteka ugovorenog razdoblja od 24 mjeseca, korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava uvećan za zakonske zatezne kamate tekuće od dana isplate.

-Ukoliko se osoba preseli iz područja na temelju čega su dodijeljena sredstva potpore Biram Hrvatsku, a prije isteka 24 mjeseca, korisnik je u obvezi vratiti sva isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu.

 

 

Dodatne napomene

-Sva prava, obveze i postupanje ugovornih strana bit će uređene ugovorom o dodjeli potpore.

-Hrvatski državljani povratnici iz zemalja EGP moraju imati odjavljeno prebivalište u RH najmanje 12 mjeseci.

-Osobe iz obje skupine mogu koristiti potpore za samozapošljavanje prema Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenja mjera u 2023. godini.

-Za datum povratka uzima se datum prijave prebivalište, a koji ne može biti prije 01.01.2022. godine.

 

 

Kada se poslovni plan radi za poduzeće u osnivanju, temelji na vrlo detaljnim analizama tržišta i oslanja se na dokazivanje održivosti poslovne ideje te na sposobnostima samog poduzetnika.

Prilikom izrade Poslovnog plana za samozapošljavanje, veoma je važno poslovnu ideju predstaviti na smislen i strukturiran način, detaljno prikazujući sve prednosti i potencijalne rizike poslovnog pothvata. Čitatelj koji odlučuje o sufinanciranju vaše poslovne ideje mora steći dojam da je budući poduzetnik ima jasnu viziju razvoja svog poslovanja.

 Iako vi najbolje poznajete svoj posao, može vam nedostajati objektivnosti pa se stoga veliki broj novih poduzetnika odluči angažirati stručnjaka koji će poslovnu ideju predstaviti na način koji sadržajno i metodološki odgovara zahtjevima poslovnog plana. 

 

Javite mi se za konzultacije i uspješno pokrenite svoju poduzetničku priču!

 

 

Facebook
LinkedIn

Odgovori